Đặng Thị Thanh
 • Đặng Thị Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0944037789
 • dangthanhbinhkhiem2019@gmail.com
 • Thôn 10 - Nam Bình - Đăk Song - Đăk Nông
Nguyễn Thị Tư
 • Nguyễn Thị Tư
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0915417145
 • tunguyen3041975@gmail.com
 • Thôn 10 - Nam Bình - Đăk Song - Đăk Nông
 • Đậu Đình Đài
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0944178578
 • daksong66@gmail.com