TẬP HUẤN XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ – BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2023 – 2024

TẬP HUẤN XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ – BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1782/SGDĐT-VP ngày 25/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, [...]